امروزه انرژی های تجدیدپذیر با ارزشمندترین سرمایه و زیربنای تمدن پیشرفته و پاک محسوب می شوند. با استفاده بهینه از  ظرفیت های شناخته شده منابع تولیدات پراکنده، فناوری ها و سیستم های مدیریتی پیشرفته می توان به ارتقای بهره وری و شکوفایی اقتصادی کمک کرد که این امر مستلزم همکاری و تعامل فراگیر در توسعه و بکارگیری دانش و تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر می باشد. ازاینرو، در راستای ترویج این مفهوم، پژوهشکده مطالعات کاربردی سیستم های قدرت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با افتخار اعلام می دارد میزبان ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در اسفند ماه سال 1396 خواهد بود. از کلیه صاحبنظران و متخصصین، صنعت گران، دانش پژوهان و دانشجویان محترم دعوت می شود تا با ارسال آخرین یافته های علمی خود ما را در برگزاری هرچه بهتر این رویداد یاری دهند.

 

Nowadays, renewable energy is increasingly considered to be a very valuable resource for the realization of clean and green societies. Optimum use of distributed generations, technologies and advanced management systems lead to significant improvement in productivity and economic growth of societies, requiring a comprehensive cooperation in the development and employment of renewable energy technologies.

To achieve these objectives, the Research Institute of Applied Power System Studies of Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran is proud to announce the launching of 6th Conference on Renewable Energy and Distributed Generation in 7-8 March 2018. Experts, professionals, industrialists and postgraduate students are cordially invited to participate in this conference by submitting their latest research studie.

Research Institute of Applied Power System Studies

Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان