محورهای کنفرانس

 • پیل سوختی
 • فتوولتاییک
 • برداشت انرژی
 • نیروگاه های آبی
 • انرژی در معماری
 • شبکه های هوشمند
 • انرژی زمین گرمایی
 • انرژی زیست محیطی
 • انرژی خورشیدی حرارتی
 • استفاده از انرژی جذر و مد
 • روش های ذخیره سازی انرژِی
 • منابع تولید پراکنده در بازار برق
 • منابع تجدید پذیر و تولید پراکنده
 • زیست توده و سوخت های بیولوژیکی
 • اثرات متقابل تولید پراکنده و شبکه توزیع
 • انرژی باد: جنبه های مکانیکی و الکتریکی
 • جنبه های اقتصادی منابع تجدید پذیر انرژی
 • قابلیت اطمینان سیستم های قدرت با تولید پراکنده
 • اثرات متقابل نیروگاه های تجدید پذیر بزرگ و شبکه انتقال
 • کاربرد مبدل های الکترونیک قدرت در انرژی های تجدیدپذیر
 • تحلیل اقتصادی برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر
 • سیاست گذاری و مدیریت انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار
 • سیستم های اطلاعات مکانی و داده های ماهواره ای با کاربرد انرژی های تجدید پذیر
 • :Conference Topics:
 • Fuel Cell
 • Photovoltaic Energy
 • Energy Harvesting
 • Hydropower
 • Energy in Architecture
 • Smart Grids in Presence of Distributed and Renewable Generation Resources
 • Geothermal Energy
 • Environmental Energy
 • Thermal Solar Energy
 • Tidal Energy
 • Energy Storage Methods
 • Distributed and Renewable Generation Resources in the Electricity Market
 • Renewable and Distributed Generation Systems
 • Biomass and Biofuels
 • Wind Energy: Mechanical Aspects and Electrical Aspects
 • Economic Aspects of Renewable Energy Sources
 • Application of Power Electronics Converter in Renewable Energy Systems
 • Policy and Management of Renewable Energy and Sustainable Development
 • Application of GIS and Satellite Data in Renewable Energy Systems
 • The Reliability of Power Systems in Presence of Distributed and Renewable Generation Resources
 • The Interaction Between Distributed and Renewable Generation Resources and Distribution and Transmission Networks
 •  

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان