برگزار کننده و محل برگزاری همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فنی و مهندسی، پژوهشکده مطالعات کاربردی سیستم های قدرت
آدرس دبیرخانه: تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 04131452544
فاکس: 04134327566
ایمیل: icredg2018(at)azaruniv.ac.ir

کد پستی: 5375171379

 

Organizer: Azarbaijan Shahid Madani University

Coordinator: The Research Institute of Applied Power System Studies

Address:  Kilometere 35, Tabriz-Azarshahr Road, Tabriz, Iran.

Phone: +984131452544

Fax: +984134327566

Email: icredg2018@azaruniv.ac.ir


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان