برگزار کننده و محل برگزاری همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فنی و مهندسی، پژوهشکده مطالعات کاربردی سیستم های قدرت
آدرس دبیرخانه: تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 04131452544
فاکس: 04134327566
ایمیل: icredg2018(at)azaruniv.ac.ir

کد پستی: 5375171379

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان